MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

Publikacje Joanna Nieżurawska-Zając

Najważniejsze publikacje Joanny Nieżurawskiej-Zając

Human Resources Management (motivation, remuneration, diversity management)

 1. Nieżurawska J, Karaszewska H., Dziadkiewicz A, Attractiveness of Cafeteria Systems as Viewed by Generation Z. 18th International Conference on Economics and Human Resource Management, Word Academy of Science Engineering and Technology WASET, 2016 London, p 1242 – 1246. 1307-5892.International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering EISSN:2010-3778.
 2. Nieżurawska J., Dziadkiewicz A., Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych, „Marketing i Rynek”, 03, 2016, s. 661 – 670.
 3. Dziadkiewicz A., Nieżurawska J., Design of a learning process for sme managers (in different generations) , Creating Entrepreneurial Mindset, Via University College Denmark 2014, ISBN: 978-87-996897-3-6. pp. 49 – 60.
 4. Nieżurawska J, Dziadkiewicz A, Kowalewska G, Olsztyn, Systemy work – life – balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z wyniki badań empirycznych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt 45/2017Warszawa 2017, s: 241 – 258. ISSN 1232-4671.
 5. Nieżurawska J., A. Dziadkiewicz, Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego Marketing i Rynek nr 10/2017,  ISSN 1231-7853, 
  s: 398- 412.
 6. Nieżurawska J , Systemy kafeteryjne w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce, „Edukacja Ekonomistów – i Menedżerów”, „Education of Economists and Managers”, Problemy. Innowacje. Projekty. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 81 – 95, ISSN 1734 – 087X.
 7. Nieżurawska J., Kowalewska G., Wykorzystanie elastycznych systemów wynagradzania na przykładzie kafeterii w przedsiębiorstwach w Polsce, Zarządzanie przedsiębiorstwem Część II, Naukowe Wydanictwo IVG, Szczecin 2013, s 64 – 67, ISBN 978-83-62062-17-1.
 8. Nieżurawska J., Systemy  kafeteryjne jako forma wynagradzania menedżerów pokolenia Y, Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, t. 46, nr 8, s. 123 – 131.
 9. Maria Majewska, Joanna Nieżurawska-Zając | Ocena skuteczności motywowania starszych pracowników (pokolenia X i BB) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Polsce 203 – 214, 2020
 10. Radosław A. KYCIA, Agnieszka NIEMCZYNOWICZ, Joanna NIEŻURAWSKA-ZAJĄC | Towards the Global Vision of Engagement of Generation Z at The Workplace: Mathematical Modeling | International Business Information Management Association (IBIMA), 2021
 11. Iveta Ludviga, Joanna NIEŻURAWSKA-ZAJĄC, Carla PEREIRA, Nelson DUARTE | New Ways of Motivation in the Workplace – Hugge: Differences between Generations and Countries | International Business Information Management Association (IBIMA), 2021
 12. Maria Majewska, Joanna NIEŻURAWSKA-ZAJĄC | Assessment Of Effectiveness Of Work-Life Balance Systems In Opinions Of Women And Men | International Business Information Management Association (IBIMA), 2021
 13. Agnieszka Niemczynowicz, Piotr Artiemjew, Joanna Nieżurawska-Zając | Supervised Machine Learning Paradigms Approach for Predicting the Work Loyalty of Generation Z: Comparative Analysis | International Business Information Management Association (IBIMA), 2021

Management Issues in Healthcare System

 1. Karaszewska H, Nieżurawska J., Zatrudnienie i wynagradzanie lekarzy w publicznej służbie zdrowia, Monografia pokonferencyjna Zjazdu Katedr ZZL p.t: „Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non – profit”, pod redakcją naukową prof. Aldony Andrzejczak oraz dr Joanny Furmańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, s. 128 – 138.
 2. Hanna KaraszewskaJoanna NieżurawskaMarek Zarębski, Contracting services with medical doctors as a form of employment and remuneration– the polish experience, Management Issues in Healthcare System 1(2016), Turky,  s 17-26.
 3. Karaszewska H, Nieżurawska J., Zarębski M., Contracting Medical Services – Experiences from Selected European Countries, International Journal of Advances in Management and Economics (IJAME),ISSN: 2278-3369, Indie 2016, s. 46 – 54.
 4. Nieżurawska J., Karaszewska H, Jaskulski M., Systems of remuneration and motivation on the example of employees of internal hospital pharmacies in Poland – study results Torun Business Review 06/ 2016- 8 pkt, vol 15 (2016). S. 15-24.
 5. Marcin Jaracz , Izabela Rosiak, Anna Bertrand-Bucińska , Maciej Jaskulski , Joanna Nieżurawska , Alina Borkowska, Affective temperament, job stress and professional burnout in nurses and civil servants, Published: June 6, 2017https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176698, Impact factor 3,54

Monograph:

 1. Nieżurawska J.Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora” – TNOiK, Toruń 2010, ss. 208.
 2. prof dr hab. Barbara Mróz, dr Anna Pawłowska, dr Joanna Nieżurwska, dr Anna Wileczek, mgr Bogumiła Bubiak , mgr Dorota Jedlikowska, Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, ISBN: 978-83-7790-525-8, Wydawnictwo Texter, Waraszawa 2015, ss. 203.
 3. Wydawnictwo Cedewu – Księgarnia CeDeWu.pl > Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo

Knowledge, Innowation  and Enterprise:

 1. Nieżurawska J., Anna Dziadkiewicz, Lech Nieżurawski, Nelson Duarte, Carla Sofia Vitor Ricardo Santos,  Enablers and Barriers of Knowledge Transfer in selected EU Countries as Viewed by IT enterprises. RESEARCH PAPERS ON KNOWLEDGE, INNOVATION AND ENTERPRISE , VOLUME IV, 2016, ISBN 978-1-85924-232-2,  KIE Conference Publications: PP. 47- 62.
 2. Niezurawski L, Neslon Duarte, Nieżurawska J, Determinanty sukcesu przedsiębiorstwa (studium przypadku wybranych przedsiębiorstw). Success Determinants of the Enterprise (case studies of selected companies)Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 42 Procesy i praktyki, studies of selected companies, Scientific Journal of the University of Economics in Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016 r., ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-565-0, s. 240-253.  
 3. Nieżurawski L., G. Owczarczyk-Szpakowska, Nieżurawska, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces, Zarzadzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 14, no 2, part one July 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2084 – 5189, s. 265 – 277.
 4. Dryl, T. Dryl, N.Duarte, PhD, A. Dziadkiewicz, PhD, J. Nieżurawska, L. Niezurawski, T. Lopes, C. Pereira, V. Santos, PhD, A literature review on barriers and enhancers of Knowledge Transfer, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych,, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt 44/2017Warszawa 2017, s. 175 – 196. ISSN 1232-4671.
 5. Dziadkiewicz, Wioleta Dryl, PhD, Tomasz Dryl, PhD, Nelson Jorge Ribeiro Duarte, PhD, PhD, Joanna Nieżurawska, L. Niezurawski, PhD Tiago Fernando Ferreira Lopes, MA Carla Sofia Gonçalves Pereira, PhD Vitor Ricardo Santos, PhD, Wiedza jako czynnik determinujący transfer wiedzy pomiędzy Polską a Portugalią (faza ideacji) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych,, , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt 44/2017Warszawa 2017, s: 197 – 210, ISSN 1232-4671.
 6. Krzysztof Śmiatacz, Joanna Nieżurawska, Lech Nieżurawski, Katarzyna Samek, KNOWLEDGE TRANSFER IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREAT, INTED2016 Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain 2016, pp: 8022-8031, ISSN: 2340-1079,ISBN: 978-84-608-5617-7. Location: Valencia.