MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

projekt NAWA

Nauki społeczne to obszar zdawałoby się daleki od matematyki. Dr Agnieszka Niemczynowicz z UWM, udowadnia, że tak jednak nie jest, bo do nowych badań nauki społeczne potrzebują nowych matematycznych narzędzi.

Pokolenie Z to ludzie urodzeni po 1995 r. Nie znają życia bez Internetu i social mediów. Są otwarci i twórczy, ale niełatwo przychodzi im skupienie uwagi na jednym zadaniu. Ich główne cechy to mobilność, szybka reakcja na zmiany i realistyczne podejście do życia. Pokolenie Z określane jest również jako: post-milenialsi, pokolenie internetowe oraz pokolenie C (ang. connect, communicate, change). Ludzi z pokolenia Z ocenia się dość krytycznie i traktuje z dużą nieufnością. Pojawiają się głosy, że są roszczeniowi i mają trudności z logicznym myśleniem oraz koncentracją. Słyszy się opinie, że nie mają kompetencji i trudno się z nimi komunikować. Ale to tylko przypuszczenia. Są jednak uważnie obserwowani, a na ich temat napisano już bardzo wiele analiz.

Dr Agnieszka Niemczynowicz z Katedry Analizy i Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM również uczestniczy w badaniach dotyczących pokolenia Z. Ale nie chodzi jej wcale o policzenie ilu takich ludzi jest. Zajmuje się diagnozowaniem czynników motywujących pokolenie Z do pracy, a dokładnie tworzeniem modelu matematycznego determinującego te czynniki i pozwalającego je w dowolny sposób analizować. Wykorzystuje on m.in. wielowymiarowe analizy statystyczne i uczenie maszynowe.

– To jedno z wielu praktycznych zastosowań matematyki, którą z powodzeniem można wykorzystać nawet w badaniach z dziedziny nauk społecznych, a w naszym przypadku konkretnie w naukach o zarządzaniu i jakości – podkreśla dr Niemczynowicz.

Grant na badania pokolenia Z przyznała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Wynosi on ok. 65 tys. euro. Jego beneficjentem jest konsorcjum 5 uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia – lidera, UWM – partnera wspierającego oraz z Politechniki w Porto (Portugalia), Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy oraz Uniwersytetu Riseba w Rydze na Łotwie.

Jak doszło do nawiązania tej współpracy?

– Na początku 2019 r. zostałam zaproszona do Wyższej Szkoły Bankowej na podsumowanie programu Enjoy Generation Z! finansowanego z programu Erasmus Plus, akcja KA2. Zaprosiła mnie moja przyjaciółka dr Joanna Nieżurawska-Zając. To w czasie tego spotkania w naszch głowach powstał pomysł przebadania pokolenia Z pod kątem czynników motywujących ich do pracy, zaangażowania oraz lojalności z użyciem nowych zaawansowanych metod matematycznych niestosowanych wcześniej w tego typu badaniach. Zaprosiłyśmy do naszego pomysłu partnerów z Rygi, Brna i Porto, wspólnie przygotowaliśmy wniosek do NAWy, złożyliśmy go i dostaliśmy grant. Rozpoczął się on jesienią 2019 r. a zakończy we wrześniu 2022 r. – opowiada dr Niemczynowicz.

Celem zaplanowanych w projekcie badań jest opracowanie kompleksowej diagnozy pokolenia Z. Badania mają także pokazać zróżnicowanie czynników motywacyjnych w zależności od kraju. Zwieńczą je zalecenia dla pracodawców: jak skutecznie motywować to pokolenie. To pozwoli im w przyszłości sprawniej zarządzać tą grupą pracowników. Ponadto wspólne działania mają wypracować ramy dla trwałej współpracy naukowej uczelni wchodzących w skład konsorcjum. Chodzi o zdobycie doświadczenia we wspólnej realizacji projektu, co zaowocuje kontynuowaniem współpracy w przyszłości oraz wspólnymi projektami i badaniami. Badaniami zostanie objętych 600 osób na 5 uczelniach. Każdy uczestnik otrzymał inne zadania. Dr Niemczynowicz wraz z partnerem z Uniwersytetu Masaryka w Brnie jest odpowiedziana za przygotowanie modelu matematycznego determinującego czynniki motywujące pokolenie Z i pozwalającego je w dowolny sposób analizować.

Czy wyniki badań związanych z projektem będą mieć jakieś zastosowanie praktyczne?

– Badania finansowane przez NAWę mają charakter podstawowy, a więc nie przekładają się na praktykę. Nasze badania mają na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej motywowania pracowników pokolenia Z w ich miejscu pracy, jak również zwiększania ich lojalności i zaangażowania. Projekt zakończy publikacja monografii o zasięgu międzynarodowym upowszechniająca wyniki badań oraz publikacje naukowe w renomowanych czasopismach naukowych. W planie mamy również wystąpienia  konferencyjne, materiały informacyjne oraz rekomendacje dla pracodawców – zapewnia dr Niemczynowicz.

Prace nad projektem zakłóciła pandemia uniemożliwiając przemieszczanie się ludzi, a co za tym idzie – prowadzenie badań. Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się w grudniu 2019 r w Olsztynie. Dopiero teraz uczestnicy odmrażają kontakty. W czerwcu na UWM gościli naukowcy z Uniwersytetu Masaryka, a w lipcu cały zespół spotkał się w Porto.